(ENGLISH + CASTELLANO BELOW/ABAJO)


Català


Aquest 27 de Agost - 4 de Setembre (setmana del Burning man), crearem el nostre propi petit "burn" i "barris" al cor de Barcelona, el Barri Gòtic, i més enllà!


Esperem que participaràs a:
L'art, els 10 principis (a baix), les activitats, els tallers, els jocs, les xerrades, les festes, els chillouts, les festes de massatges, el ball, la música, els "flash mobs", L'APRENDRE, EL COMPARTIR, EL CREIXEMENT, L'EXPANSIÓ, L'ALEGRIA!


Coordinem-nos per incloure totes les vostres idees i activitats! (Feu servir el botó d'enviament de contingut de dalt.Si encara hi és.)

Consulteu el mapa i la guia per obtenir informació essencial. Us servirà la vostra experiència per digerir-ho tot amb compte.


aquest any estem unint forces amb moltes comunitats locals, artistes, espais i col·lectius per crear realment una "playa urbana".

si us plau, respecteu i cuideu els espais, així com els participants i els 10 principis de Burning Man. (Si us plau, llegiu-los a continuació.)


No hi ha cap cost per assistir, així que demanem a cadascú que aporti amb menjar i begudes pels espais per alimentar la gent al seu pas i participar! I PER PORTAR LA TEVA COPA!


Aquesta és una gran oportunitat per compartir amb seguretat el vostre art i talents únics amb altres persones a la ciutat i gaudir de l'expressió dels altres!

Feu girar les vostres rodes creatives! Podem fer molt amb els espais, el carrer, la gent i la màgia de Barcelona! Aquí venim! Anem a grans!

Si us plau comparteix aquest esdeveniment amb gent que ho apreciarà!
Gràcies.


Els 10 Principis de Burning Man:


Inclusió Total
Tothom pot ser part de Burning Man! Benvinguts a participar!

Donar i Compartir
El valor d’un regal és incondicional. Regalar, Donar, Qualsevol cosa pot ser un regal.

No Comercialitzar
No comerç o promoció d emarques: deix’t estar de diners - no hi ha res per a comprar, vendre o promocionar. Tots som creadors individuals.

Autosuficiència Total, Autoabastiment radical
Descobreix-te, depen de tu mateix, troba els teus propis recursos. Ser responsable d’un mateix.

Esforç Comunitari
Esforç, Cooperació i Col.laboració

Llibertat absoluta d’Expressió, Lliure expressió
Sigues el teu millor jo, expressa la teva individualitat, la llibertat de ser tu mateix.

No Deixar Rastre
No deixar rastre: La pols a la pols - deixa només les teves petjades.

Responsabilitat Cívica
Valorem la societat civil. Els membres de la comunitat que organitzen esdeveniments haurien d'assumir la responsabilitat del benestar públic i esforçar-se per comunicar les responsabilitats cíviques als participants.
En el nostre entorn especial seguim respectant les lleis del món exterior.

Participació
Involucra’t i fes que succeeixi - L’esdeveniment és el que fem ésser, tu i jo!

Immediatesa, Viure el Moment
Viure el moment i la realitat del que ens envolta. Viu a l’ARA.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

ENGLISH


On August 27, 2023 'til September 4,2023 - BURN WEEK, (for the 7th edition!) we will create our own little burn and theme camps in the heart of Barcelona, the Gothic Quarter, and beyond!


We hope that you will participate in and co-create :
Art, 10 Principles (below), Activities, Workshops, Games, Talks, Parties, Chillouts, Massage Parties, Dancing, Flash Mobs, FUN, LEARNING, SHARING, GROWTH, EXPANSION, JOY!!!!!!


Let's coordinate to include all of your ideas and activities! (Use the content submission button above.If it's still there.)

Check the map and guide for essential information.It will serve your experience to digest everything mindfully.


this year we are joining forces with many local communities, artists, spaces, and collectives to really co-create an "urban playa".

please respect and care for the spaces, as well as the participants and the 10 principles of Burning Man. (Please read them below.)


There is no cost to attend, so we kindly ask each person to contribute with food and drinks for the spaces to keep people fed as they pass through and participate! And to BRING YOUR OWN CUP!


This is a great opportunity to safely share your unique art and talents with others right in the city and enjoy the expression of others!
Get your creative wheels turning! We can do so much with the spaces, the street, the people and the magic of Barcelona! Here we come! Let's go big!


Please share this event with people that you think will appreciate it!
Gràcies.


10 Principles of Burning Man:


Radical Inclusion
Anyone may be a part of Burning Man. We welcome and respect the stranger. No prerequisites exist for participation in our community.

Gifting
Burning Man is devoted to acts of gift giving. The value of a gift is unconditional. Gifting does not contemplate a return or an exchange for something of equal value.

Decommodification
In order to preserve the spirit of gifting, our community seeks to create social environments that are unmediated by commercial sponsorships, transactions, or advertising. We stand ready to protect our culture from such exploitation. We resist the substitution of consumption for participatory experience.

Radical Self-reliance
Burning Man encourages the individual to discover, exercise and rely on their inner resources.

Radical Self-expression
Radical self-expression arises from the unique gifts of the individual. No one other than the individual or a collaborating group can determine its content. It is offered as a gift to others. In this spirit, the giver should respect the rights and liberties of the recipient.


Communal Effort
Our community values creative cooperation and collaboration. We strive to produce, promote and protect social networks, public spaces, works of art, and methods of communication that support such interaction.


Civic Responsibility
We value civil society. Community members who organize events should assume responsibility for public welfare and endeavor to communicate civic responsibilities to participants. They must also assume responsibility for conducting events in accordance with local, state and federal laws.


Leaving No Trace
Our community respects the environment. We are committed to leaving no physical trace of our activities wherever we gather. We clean up after ourselves and endeavor, whenever possible, to leave such places in a better state than when we found them.


Participation
Our community is committed to a radically participatory ethic. We believe that transformative change, whether in the individual or in society, can occur only through the medium of deeply personal participation. We achieve being through doing. Everyone is invited to work. Everyone is invited to play. We make the world real through actions that open the heart.


Immediacy
Immediate experience is, in many ways, the most important touchstone of value in our culture. We seek to overcome barriers that stand between us and a recognition of our inner selves, the reality of those around us, participation in society, and contact with a natural world exceeding human powers. No idea can substitute for this experience.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

CASTELLANO


Este 27 de Agosto al 4 de Septiembre (la semana del BURNING MAN), crearemos nuestro propio pequeño "burn" y "barrios" en el corazón de Barcelona, el Barrio Gótico y más allá!


Esperamos que puedas participar con:
El arte, los 10 principios (abajo), las actividades, los talleres, los juegos, las charlas, las fiestas, los chillouts, las fiestas de masajes, el baile, la música, los "flash mobs", ¡EL APRENDER, EL COMPARTIR, EL CRECIMIENTO, LA EXPANSIÓN, LA ALEGRÍA!

¡Coordinémonos para incluir todas sus ideas y actividades! (Utilice el botón de envío de contenido de arriba, si todavia esta.).

Consulta el mapa y la guía para obtener información esencial. Te servirá a tu experiencia para digerir todo con atención.


Este año estamos uniendo fuerzas con muchas comunidades locales, artistas, espacios y colectivos para realmente co-crear una "playa urbana".


por favor respeta y cuida los espacios, así como a lxs participantes y los 10 principios de Burning Man. (Por favor léalos a continuación).


¡Asistir no tiene costo, por lo que le pedimos amablemente a cada persona que contribuya con alimentos y bebidas para los espacios para mantener a las personas alimentadas mientras pasan y participan! ¡Y QUE TRAIGAS TU PROPIA TAZA!


¡Esta es una gran oportunidad para compartir de forma segura Tu arte y talentos únicos con otras personas en la ciudad y disfrutar de la expresión de los demás!

¡Haz girar tus ruedas creativas! ¡Podemos hacer mucho con los espacios, la calle, la gente y la magia de Barcelona! ¡Aquí vamos! ¡Vamos a lo grande!

¡Por favor comparte este evento con gente que lo apreciará!
Gracias.


Los 10 Principios de Burning Man:

Inclusión Total
¡Todo el mundo puede formar parte de Burning Man! ¡Bienvenidos a participar!


El Dar y Compartir
El valor de un regalo es incondicional. Regalar, Recibir, Cualquier cosa puede ser un regalo.


No Comercialización
No comercio o promoción de marcas: Olvídate el dinero - no hay nada para
comprar, vender, o promocionar. Todos somos creadores individuales.


Autosuficiencia Total, Autosuficiencia radical
Descúbrete a ti mismo, depende de tí mismo, encuentra tus propios recursos.
Sé responsable de ti mismo.


Esfuerzo Comunal
Esfuerzo, Cooperación y Colaboración.


Libertad Total de Expresión, Libre Expresión
Sé tu mejor yo, expresa tu individualidad, la libertad de ser tú mismo.No Dejar Rastro
No dejar rastro: El polvo al polvo – deja sólo tus huellas.


Responsabilidad Cívica
Valoramos a la sociedad civil. Los miembros de la comunidad que organizan eventos deben asumir la responsabilidad del bienestar público y esforzarse por comunicar las responsabilidades cívicas a los participantes.
En nuestro entorno especial seguimos respetando las leyes del mundo exterior.


Participación
Involúcrate y haz que suceda - ¡¡El evento es lo que lo hagamos que sea, tu y yo!!


Inmediatez, Vivir el Momento
Vivir el momento y la realidad de lo que nos rodea. Vive en el AHORA.